Общи условия и правила

Общи условия

ПРЕДМЕТ

Чл. 1.  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СТУДИО 10Х10“ ООД, гр. София, ул. Никочлай Коперник № 17, ИД. Номер 204145027, представлявано от Кети Кирова – Управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.irisite.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: „СТУДИО 10Х10“ ООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Никочлай Коперник № 17,
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Копривщица пл 20 АПРИЛ № 2 книжарница Ирисите
 • Данни за кореспонденция: гр. Копривщица пл „20 АПРИЛ“ № 2 книжарница Ирисите
 • Вписване в публични регистри: ИД № 204145027

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни  

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите  

гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2  980 25 24

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „ИРИСИТЕ“

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.irisite.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и услуги, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН валидни начини за разплащане
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да разглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия и реда за тяхната доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.irisite.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Ползватели на услугата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки /артикули/.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно реда и условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената за всеки артикул, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя и заплаща отделно и изрично от цената на стоките.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „ИРИСИТЕ“

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. За сключване на договори за покупко-проважби на стоки и услуги се извършва регистрация на потребител. Допускат се сключване на договори с еднократна регистрационна форма за единична покупко-продажба.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на СТУДИО 10Х10  и да  потвърди  личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „ИРИСИТЕ“

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „ИРИСИТЕ“.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.

(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.irisite.bg

(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава) в регистрационна форма. В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.irisite.bg в кратка регистрационна форма

(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  www.irisite.bg. и получи номера на своята електронна покупка, потвърдена при условията на чл.7 (5).

(7) Доставчикът изпраща  информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката
 • Избор на метод за плащане на цената
 • Потвърждение на поръчката

(2) Ползвателите имат възможност да извършат покупка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес www.irisite.bg 
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка със стоки за покупка
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката в съкратена регистрационна форма
 • Избор на метод за плащане на цената
 • Потвърждение на поръчката от доставчика

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти:

– В детайлната страницата на всяка стока представена в Сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

– При избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика ц

цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.irisite.bg в срок от 14 календарни (неработни дни), считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност и задължение на Купувача (Ползвателя). Стоките върнати по този член трябва да не са използвани и да не са повредени.

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 14. (1)  Правата на интелектуална сабственост върху всички материали и ресурси разположени на сайта на www.irisite.bg , включително и наличните бази данни са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на СТУДИО 10Х10 ООД или на изрично указано лице преотстъпило правото на ползване на СТУДИО 10Х10 ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на www.irisite.bg на „СТУДИО 10Х10“ ООД.

„СТУДИО 10Х10“ ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпени преки и косвени вреди в пълен размер. За копиране и/или възпроизвежане и разпространяване на материали, ресурси и/или части от тях се изисква изрично съгласие и договаряне при ползването им.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 15. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.irisite.bg, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

Доставчикът обявява и ползването на данните събирани с бисквитки.

Чл. 16. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че клаузите на общите условия ще има действие спрямо Ползвателя след потвържадаване  и приемане на валидните към датата на договора общи условия.

Чл. 18. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.irisite.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Чл. 19С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си, съгласно Политиката за защита на личните данни на да получава информационни бюлетини от  „книжарница ИРИСИТЕ“ , съдържащи информация за текуши промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

Чл. 20Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта!

Чл. 21Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки e-mail с текст DELETE на  Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава)!

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.irisite.bg

 

Приети на 01.07.2021 година от

УПРАВИТЕЛ НА „СТУДИО 10Х10“ ООД